თაღლითობა სასამართლო სისტემის გამოყენებით და გასანადგურებლად განწირული ქართული წამლები
თაღლითობა სასამართლო სისტემის გამოყენებით და გასანადგურებლად განწირული ქართული წამლები
ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი საშუალება იყო, არის და დარჩება ბუნება
ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი საშუალება იყო, არის და დარჩება ბუნება

 

 

 

შეზღუდული  პასუხისმგებლობის  საზოგადოება  ’’სალხინო’’ დაფუძნდა  1996  წლის  18  სექტემბერს; საწესდებო  კაპიტალი  დაფუძნებისას  შეადგენდა   1000  აშშ  დოლარის  ექვივალენტს  ლარებში; იურიდიული  მისამართი:   საქართველო, თბილისი, ა.  წერეთელის  გამზირი  №55, მე-2  კორპუსი,  ბინა  №41

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო მეთოფიშვილს. შპა „სალხინოს“ სამეცნიერო საბჭოს

სიახლეები
კატეგორია - სიახლეები

25ივლისს ვერის ბაღში გაიმართა შპს სალხინოს  გამაფრთხილებელი აქცია საქალაქო სასამართლოს წინააღმდეგ, რომელსაც შეუერთდა და მხარი დაუჭირა მ.პ.გ ,, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკურმა მოძრაობამ" და საქართველოს ომისა და ძალოვანი სისტემის ვეტერანებმა.

კატეგორია - სიახლეები

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო მეთოფიშვილს. შპა „სალხინოს“ სამეცნიერო საბჭოს

კატეგორია - სიახლეები
ანტიოქსიდანტი. ახალი ქართული მედიკამენტი
კატეგორია - სიახლეები
თაღლითობა სასამართლო სისტემის გამოყენებით და გასანადგურებლად განწირული ქართული წამლები
კატეგორია - სიახლეები
საქართველო თვითმყოფადობით დიდი, გადავარჩინოთ ეს სიდიადე